Discover branches near you

waliif has over 10 branches all over the country

over 5,000 enrolled and learning

12 branches nationwide

Accepted internationaly

Supported by partners

Would you like to know more?

waliif Education provides you with all the information you need to know to make all the right decission. It is our belief here in waliif that information is powerful if wielded in the right hand. all Our bracnhes and headquarters are well documented to provide the right help to our customers

Our Branches
  • Location: Baalee Robee
  • No of Students: 515 students
  • School: from 1 - 12
  • General manager: Gololcha Balli
  • Contact: +251920126873

Description

'Akaadaamiin Waliif Dameen Baalee Roobee kan baname Fulbaanaa bara 2011/2018 yoo ta’u, heyyama Gahumsaa maqaa “Akaadaamii Waliif Damee Baalee Roobee’’ jedhamuun argachuun hojiitti seene. Argamni isaa Naannoo Oromiyaa, Godina Baalee Bulchiinsa Magaalaa Roobee naannawa Gannaalee jedhamutti.
Bara barnootaa 2019/2011 hojjattoota (kan bulchiinsaafi barsiisotaa) 25 qacaruun barattoota KG (Barnoota Idileen Duraa) hanga kutaa 7ffaatti baay’ina 515 ta’an barsiisaa jira
Barnoota idileen cinaatti barnoota wal maddeessaa karaa Gumiiwwan akka Gumii Aadaaafi Afaan Oromoo (GAAO), Gumii Saayinsiifi Teekinoolojii, Gumii Ispoortii, Gumii Eegumsaafi Kunuunsa Naannoo, Gumii Hawaasummaafi Tola Ooltummaa, Gumii Nageenya Tiraafikaa, Gumii Miini Miidiyaafi Gumii Shamarranii mana barumsaa keessaatti barattoonni dandeettii isaanii akka gabbifataniif hojiin gaariin hojjetamaa jira',

Take part of our great endeavour

As it is our culture to work together, our School calls everyone with the resources and ability to stand with us. here at waliif we are aiming to change our country through the powerfull tool of education. Education is the base upon which great civilizations make there footprint. Education is the air of intellectuals and the backbone of success. stand with us lets Educate, Change and Eradicate ignorance.

Teachers to Inspire

It is our great pleasure to tell you that our branches are a reflection of the work that our teachers have put in making waliif a great eudcational institution and it is with our teachers we hope to build our next projects

Waliif Education


powered by koket tech