Waliif Latest News and vacancies

The best school in Ethiopia
posted by:WaliifEdu

waliif Edu share company is the best school located in Ethiopia, and has multiple branches across the country.

suuraa Barattoota Damee Garaa Garaa
posted by:WaliifEdu

Dhaloota har'a jabaatee baratetu biyyaa fi Uummata bor darbee jiraatu fuudhee deemuu danda'a. #Akkaadaamiin Waliif dhaloota bor Oromoof Oromiyaaf akkasumas Addunyaaf jijjiirama fiduu danda'an Oomishuuf kutatee hojiitti seeneera. Sheerii Bitadhaa! Dhaloota barsiisaa! Abbaa qabeenyaas Ta'aa! Waliin Taanee W.A.Barnootaa Waliif Waliin fuulduratti haa deemnu!!

suuraa Barattoota Damee Garaa Garaa
posted by:WaliifEdu

Dhaloota har'a jabaatee baratetu biyyaa fi Uummata bor darbee jiraatu fuudhee deemuu danda'a. #Akkaadaamiin Waliif dhaloota bor Oromoof Oromiyaaf akkasumas Addunyaaf jijjiirama fiduu danda'an Oomishuuf kutatee hojiitti seeneera. Sheerii Bitadhaa! Dhaloota barsiisaa! Abbaa qabeenyaas Ta'aa! Waliin Taanee W.A.Barnootaa Waliif Waliin fuulduratti haa deemnu!!

posted by:WaliifEdu

posted by:WaliifEdu

posted by:WaliifEdu

Background of the Company
posted by:WaliifEdu

Waliif Company is a dual purpose company; we strive to build nation identity and to economically empower our shareholders by investing in the generations’ education. The company has been established by the well committed, devoted, patriot and highly experienced professionals and intellectuals of different academic backgrounds.

Vision
posted by:WaliifEdu

Waliif Education Share Company aspires to be ranked among the top ten pre-eminent East African full-fledged Private education companies in 2030.

Mission
posted by:WaliifEdu

To produce worldwide competent students by giving a full- fledged, innovative, creative and state of art education services (From KG-University) to the Oromo children and

Sonawwan /Dhuudhaalee Keenya
posted by:WaliifEdu

Sonawwan /Dhuudhaalee Keenya

Kaayyoolee Keenya gurguddoo
posted by:WaliifEdu

Kaayyoolee Keenya gurguddoo

WALIIF EDUCATION SHARE COMPANY
posted by:WaliifEdu

Background of the Company

I am @ #Naqamte to Visit Future #Oromo Ambassadors. Really nothing make u happy than Nurturing young generation. We are now a company. Congra my nation and Owners of our company.
posted by:WaliifEdu

I am @ #Naqamte to Visit Future #Oromo Ambassadors. Really nothing make u happy than Nurturing young generation. We are now a company. Congra my nation and Owners of our company.

@ #Jimmaa #Abbaa #Jifaar for field visit and Advice #Oromo future #Ambassadors
posted by:WaliifEdu

@ #Jimmaa #Abbaa #Jifaar for field visit and Advice #Oromo future #Ambassadors

WALIIF EDUCATION SHARE COMPANY
posted by:WaliifEdu

Suuraa 'Leenjii Gabaabaa' dhimma Hooggansaa Mata duree #Naked #Leader# fi dhimma bulchiinsa gabaa (Basic Marketing Concept & Its applicability to Waliif Education S.C) Gaafa Guyyaa 7/2/2020

WALIIF EDUCATION SHARE COMPANY
posted by:WaliifEdu

Suuraa 'Leenjii Gabaabaa' dhimma Hooggansaa Mata duree #Naked #Leader# fi dhimma bulchiinsa gabaa (Basic Marketing Concept & Its applicability to Waliif Education S.C) Gaafa Guyyaa 7/2/2020

Training
posted by:WaliifEdu

Training for Head Staffs and Branch Directors on the title of Visioning for strategic planning

WALIIF EDUCATION SHARE COMPANY
posted by:WaliifEdu

Kana beektuu laata?  Waldaan Aksiyoona Barnoota Waliif (Waliif Education Share Company) jedhamu bara 2009 hundeeffame.  Erga hundeeffammee reefuu waggaa sadii fixee arfaffaa jalqabee jira  Mana barnootaa dhuunfaa Afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinneetti hundeeffamedha.  Kaayyoon isaa jalqabaa Oromoon Finfinnee fi magaalota Oromiyaa keessa jiraatu daa'imman isaa Afaan ofii tiin akka barsiifatuu fi aadaa ofii akka guddifatuuf yaadameeti.  Kappitaala qarshii miliyoona afuriin hundeeffame  Yeroo waggaa lamaa kana keessatti Finfinneefi magaalota birootti dameewwan 12 banatee hojii boonsaa hojjachaa jira.  Bara kana barattoota 7000 ol barsiisaa jira. Kanneen humna ittiin baratan hin qabne(Barattoota maatiin harka qalleeyyi) barattoota dhibbaa sadii ol [>300] kaffaltii tokko malee barsiisaa jira.  Namoota 450 ta'aniif carraa hojii banee, kanneen keessaa barsiisonni 15 lammilee biyya alaarraa dhufanii afaan Ingilizii barsiisanidha.  Mana Barunsaa lama( Bule Hora fi Sabbata) birri Miliyoona 15n binneerra. Akkasumas Konkolaataa M/barunsaa 5( shan) qarshii Miliyoona shaniin (5n) binnee tajaajilaaf olchinee jirra  Magaaloota Oromiyaa kanneen biroo 10 keessatti lafa mana barnootaaf ta'u fudhatee hojiitti deemaa jira  Barawwan dhufanitti dameewwan isaa Oromiyaa guutuutti bal'isuuf hojjechaa jira  Keessattuu Magaala Finfinnee keessaatti xiyyeefannaa guddaa barbaada  Amma kaappitaala qarshii biliyoona tokkootti sheerii gurguruuf gabaatti baasee hirmaannaa sabaa eegaa jira Kanaafuu, Waan dandeenyu hundaan bira dhaabannee kaayyoo mana barnootaa Waliif galmaan ga'uu qabna. Oromoon hunduu dhaabbata kanarraa sheerii bitadhaa, dhaloota barsiisaa, kaayyoo galmaan ga'aa, abbaa qabeenyaas ta'aa Sheeriin gad-aanaan qarshii 2000 (kuma lama), ol’aanaan immoo qarshii 5, 000, 0000 (miliyoona shan). Yeroon kun yeroo itti akka sabaatti waan dandeenyuun wal bira dhaabannee wal cimsuu qabnudha. Ijaaramnee dinagdeefi hawaasummaadhaan jabaachuun dirqama filannoo hin qabnedha! Qunceen wal gargaartee arba hiiti! Waliif Keessatti 1+1= 2 miti 1+1 > 5 ta’uu danda’a Odeeffannoo dabalataaf; Bulchiinsa Sheerii: Shaabuddiin Sheenuraa. Bilb. +251933333309 Qunnamtii Uummataa Dirribsaa Daamxee. 0922226503 Ofisara Qunnamtii: Margee Baqqalaa:- 0901557766

Training

Training for Head Staffs and Branch Directors on the title of Visioning for strategic planning